Trang ChủLớp 2Tập làm vănMời, nhờ, yêu cầu, đề nghị.Kể ngắn theo câu hỏi.